Nieuwsbrief – april 2018

 
Nieuwsbrief – april 2018
Je ontvangt deze nieuwsbrief als geïnteresseerde in Herenboeren Breda.Stand van zaken
Het Herenboeren Breda initiatief is nu twee informatieavonden en een verdiepingssessie verder. De belangstelling neemt enorm toe en dat doet ons als kartrekkers bijzonder goed. Belangrijk is dat we groeien tot minstens 150 deelnemers, dus de komende maanden zijn we nog volop bezig met het uitbouwen van onze community met nog meer informatieavonden. Ook gaan we ons links-en-rechts laten zien op voeding gerelateerde evenementen en wellicht een braderie. Het aantal geregistreerde geïnteresseerden nadert de 100 namen en dat is in die korte tijd heel aanzienlijk. Een deel van deze geregistreerde hebben al aangegeven daadwerkelijk als deelnemer zich bij Herenboeren Breda te willen gaan aansluiten. In de komende maanden gaan we dan ook een mooi moment plannen om met deze snelle beslissers de eerste intentieverklaringen te laten tekenen. Maar eerst moeten we de Stichting Herenboeren Breda oprichten en dat gebeurt op zeer korte termijn. Meer daarover in deze nieuwsbrief.
 
Verdiepingssessie van 29 maart

 

Aan de huiskamertafel van Arjan van der List hebben we op 28 maart onze eerste verdiepingssessie gehouden met een paar enthousiaste geïnteresseerden. Eerder bezochten zij al onze informatieavond. Bij de verdiepingssessie was er, onder het genot van een lekker bakje koffie, ruimte voor extra vragen en frisse ideeën.

Tijdens deze avond konden we meer inhoudelijk ingaan op onderwerpen die de aanwezige persoonlijk inbrachten. Van beide kanten was het een zeer positieve ervaring. Er zullen meer van deze sessies volgen. De eerstvolgende verdiepingssessie staat gepland op dinsdag 8 mei a.s. Bij voldoende aanmeldingen herhalen we dat nogmaals op dinsdag 15 mei a.s. Aanmelden voor de verdiepingssessie kan door een email te sturen naar info@herenboerenbreda.nl

 
Tweede informatieavond van 10 april
De avond begon met koffie en thee voor de ongeveer 35 aanwezigen. Na het voorstellen van de kartrekkers heeft Coen van Houwelingen, aan de hand van een presentatie, uitgelegd wat Herenboeren zijn, wat het concept van Herenboeren Nederland is en hoe we dit ook willen realiseren in Breda. De presentatie begon interactief met de aanwezigen door een aantal vragen te stellen als; ‘Wie heeft een moestuin?’ en ‘Wie kookt er graag?’ Al snel bleek dat we eensgestemd waren in onze gedachte om meer grip te willen hebben op ons voedsel.De presentatie werd met aandacht gevolgd en daarbij kwamen er al snel vragen vanuit het publiek. De meeste antwoorden zijn aan de hand van de presentatie besproken en sommige vragen zijn op basis van de ervaringen in Boxtel nader toegelicht. Een uiteenzetting van deze vragen tref je verderop in deze nieuwsbrief.Onder de aanwezige hebben zich die avond zestien extra geïnteresseerde geregistreerd waarvan twaalf ook als deelnemer. De komende periode gaan we nog meer beoogde deelnemers werven om vervolgens de eerste formele intentieverklaringen te gaan ondertekenen. De positieve feedback op onze vraag hoe de aanwezigen de informatieavond hadden ervaren geeft ons nog meer energie om het Herenboer avontuur te vervolgen.
 
Via een stichting naar de coöperatie
Voor het oprichten van Herenboeren Breda als coöperatie hebben we minimaal 150 huishoudens nodig. Zover zijn we op dit moment nog niet al groeit het aantal geïnteresseerden en beoogde deelnemers gestaag.Ons initiatief gaat op korte termijn een formele status verkrijgen door de Stichting Herenboeren Breda op te richten. Met deze formele status kunnen we ons ook aanmelden bij formele instanties en interessante initiatieven die ons kunnen versterken. Vanuit de kartrekkersgroep vormen we voorlopig een algemeen bestuur met een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast vormen we samen met geïnteresseerden die in deze fase al een bijdrage willen leveren meerdere werkgroepen die bepaalde thema’s verder gaan uitwerken. Denk daarbij aan het uitbouwen van de community, kennis vergaren over het runnen van een boerderij en op zoek gaan naar een geschikte locatie.Zodra we met voldoende deelnemers zijn en er grond beschikbaar is, zal de coöperatie worden opgericht. De stichting zal dan worden opgeheven en een nieuw bestuur dient te worden gekozen.
 
Hulp gevraagd
We moeten steeds meer gaan organiseren en dat lukt alleen als we daarbij geholpen worden. Onder de eerste geïnteresseerde zijn er enkele mensen die zich al gemeld hebben om een bijdrage in de organisatie te gaan leveren.OPROEP:We zijn echter nog naarstig op zoek naar specifieke kennis. Is er iemand onder jullie die Herenboeren Breda als marketeer kan verder helpen? Stuur je reactie naar info@herenboerenbreda.nl of bel Harold van Ham 06-22198485.Podium gezocht:
We vertellen graag over het Herenboeren concept. Ken je in de regio Breda een gezelschap waar wij als Herenboeren Breda ons verhaal mogen vertellen, dan horen we dat graag. Naast de presentatie van de informatieavonden kunnen we ook in een korter tijdsbestek het concept globaal toelichten.WhatsApp Helpers groep:
Om snel te kunnen handelen als er een vraag op popt die we met spoed moeten beantwoorden is het fijn als we de aangeboden hulptroepen gelijk kunnen bereiken. Er is daarom een WhatsApp groep opgericht met de early-adapters om zo snelle en serieuze berichtenuitwisseling te kunnen laten plaatsvinden. Wil je meehelpen en meedenken met ons; meld je dan met vermelding van het gewenste 06-nummer aan voor de WhatsApp groep via info@herenboeren.nl
 
We gaan op bezoek bij Herenboeren Wilhelminapark
Iedere maand is er een zaterdagmiddag waarop je de boerderij van Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel kunt bezoeken. Bekijk hun website als je hier zelfstandig een bezoek wilt brengen.Vanuit Breda willen we echter één zaterdag in juni inplannen om gezamenlijk Herenboeren Wilhelminapark te bezoeken. De datum daarvan hopen we spoedig te kunnen verkondigen. Bekijk hier een lente-impressie van de boerderij.
 
AGENDA – Herenboeren Breda
We zijn druk bezig met het inplannen van een volgende inspiratiesessies. Ook komen meer aanvullende sessies waar we dieper in zullen gaan op vragen en specifieke onderwerpen.AGENDA: *
di. 8 mei 2018 – verdiepingssessie
di. 15 mei 2018 – verdiepingssessie
di. 22 mei 2018 – informatieavond
Juni 2018 – bezoek Herenboeren Wilhelminapark Boxtel (exacte datum volgt)
do. 5 juli 2018 – informatieavond
september 2018 – informatieavond (exacte datum volgt)* Kijk voor actuele informatie altijd even op onze facebookpagina
Bezoek onze website op www.herenboerenbreda.nl
 
Vraag & antwoord
Hieronder vindt u een overzicht van vragen die zijn gesteld tijdens de tweede informatieavond.

 

 1. Hoe wordt er bepaald wat er geteeld wordt?We inventariseren wensen en behoeftes. Een teeltplan wordt als voorstel voorgelegd aan de leden die middels een enquête hun stem kunnen uitbrengen.
 2. Hoe vinden we een boer?De boer wordt gedetacheerd vanuit Herenboeren Nederland. Het vinden van een boer gaat ook via Herenboeren Nederland. Vanuit de regio Breda zijn er al gegadigde die zich hebben ingeschreven voor de opleiding.
 3. Wat is Herenboeren Nederland?Herenboeren Nederland is de overkoepelende stichting die het Herenboeren concept beheert en de lokale initiatieven begeleid en ondersteunt. Verder slaat Herenboeren Nederland bruggen naar nationale en regionale instellingen ter facilitering voor lokale initiatieven.
 4. Wat is de binding met Herenboeren Nederland na de oprichting?Naast het detacheren van de boer aan Herenboeren Breda levert Herenboeren Nederland continue ondersteuning door middel van kennisdeling. Herenboeren Nederland wordt uiteindelijk ook een coöperatie en daarin hebben alle lokale Herenboerderijen zitting.
 5. Hoe wordt de boerderij ingericht?De boerderij wordt ingericht in samenspraak met Herenboeren Nederland.In principe komen er geen stallen op de boerderij voor de runderen en varkens. Een kipcaravan behoort wel tot de mogelijkheden, zoals ook in Boxtel wordt gebruikt.Het overnemen (door middel van pacht) van een leegstaande boerderij is een optie, echter heeft dit niet de voorkeur.
 6. Hoe lang is de opstartfase voordat er biologische producten beschikbaar zijn?De producten krijgen niet per sé het keurmerk “biologisch” vanwege de bijbehorende kosten en regelgeving. Echter is de kwaliteit vergelijkbaar, zelfs hoger.
 7. Hoe groot is de boerderij en is er al een locatie?Er is ongeveer 15 tot 20 hectare nodig voor de boerderij. Eventueel kan dit onderverdeeld worden in enkele locaties, maar dit heeft niet de voorkeur.
 8. Wordt er alleen in de volle grond geteeld, of ook in kassen?In principe zijn koude kassen mogelijk, mits de kosten hiervoor door de coöperatie kunnen worden gedragen. In het basisontwerp van de boerderij zijn geen koude kassen voorzien, maar die kunnen gedurende de exploitatie zeker ingepland worden.
 9. Hoe worden de producten uitgeleverd?Op 1 of 2 vaste momenten per week is er de mogelijkheid om de producten op de boerderij af te halen. Voor groente en fruit kan er worden afgehaald wat het land produceert. Het vlees wordt opgeslagen in vriescellen en is op afroep beschikbaar, zodat de leden de vrijheid hebben om het vlees af te halen wanneer het uitkomt.
 10. Wat is de ervaring van de leden in Boxtel ten opzichte van hetgeen dat door de boerderij geproduceerd wordt?Naarmate de boerderij produceert, is er veel geleerd om de juiste hoeveelheid aan producten te kunnen leveren. Dus niet te veel, maar ook niet te weinig. Dit is een leercurve waar de boerderij doorheen gaat.
 11. Hoeveel eten krijg je voor je bijdrage?De boerderij produceert ongeveer 60% van de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte van een huishouden. Exotische producten zoals bananen kunnen we niet telen, dus daarvoor zal je nog altijd naar de supermarkt moeten.
 12. Wat gebeurt er met het ledencertificaat bij eventuele verhuizing door een van de leden?Als er 200 huishoudens deelnemen aan de boerderij en er een wachtlijst is, dan wordt het certificaat overgedragen aan de eerstvolgende op de wachtlijst.
 13. Hoe vangt de coöperatie een terugval in ledenaantal op?In beginsel worden de operationele kosten van de boerderij gefinancierd door de contributie van de leden. Bij eventuele terugval in ledenaantal, of aantal monden, wordt de contributie aangepast. Echter gebeurt dit niet op wekelijkse basis, maar tijdens de ledenvergadering.
 14. Wie zitten er in de jaarlijkse vergaderingen van de coöperatie?De coöperatie verkiest een bestuur uit de leden. Het bestuur zit de vergaderingen voor. Verder worden er commissies opgesteld (bijvoorbeeld een teeltcommissie) die zich met specifieke onderwerpen bezighouden. Tijdens de vergaderingen zijn alle leden welkom.
 15. Hoe worden de dieren gevoed?Waar nodig worden de dieren gevoed met biologische voeding. Echter is het streven om de dieren zoveel mogelijk te voeden door middel van “meewerken” op de boerderij.
 16. Wat is de ervaring uit Boxtel over de bijdrage van de leden in de werkzaamheden op de boerderij?De ervaring in Boxtel leert dat er bijna geen kosten zijn gemaakt voor externe hulp, aangezien de leden erg actief zijn in het helpen tijdens bijvoorbeeld het planten van de fruitbomen, of het poten van de aardappels.
 17. Hoeveel monden mogen er op 1 certificaat worden ingeschreven?We gaan voorlopig uit van een maximum van 5 monden per ledencertificaat.
 18. Vanaf wanneer gaat de contributie lopen?De contributie start ongeveer vanaf het moment dat de boerderij operationeel is, dus na de realisatiefase. Echter wordt er wel gekeken naar de behoefte in deze fase, om niet onnodig contributie te innen.
 19. Is er al een stuk land voor de boerderij gekozen?Er is nog geen stuk land beschikbaar. Er worden wel voorbereidende gesprekken gevoerd over mogelijke opties.
 20. Hoe lang is de pachtovereenkomst?Dit zal geheel afhangen van de beschikbare grond. Om bodemverbetering te kunnen realiseren is een langdurige overeenkomst van vele jaren wenselijk.

Vragen en antwoorden uit eerder informatieavonden tref je in de eerdere nieuwsbrieven. Kijk daarvoor op onze website

 
Help ons groeien

 

Als kartrekkersgroep gaan we samen met jullie aan de gang om vervolgstappen te zetten. Belangrijkste item voor dit moment is en blijft het verder laten groeien van onze Herenboeren Breda gemeenschap. Daarbij kunnen jullie helpen.

‘Like’ of liever nog ‘Deel’ de Herenboeren Breda berichten op onze website, facebook of twitter. Samen bereiken we de vrienden, van vrienden en hun vrienden in de regio Breda.

Disclaimer
Herenboeren Breda houdt zorgvuldig bij welke geïnteresseerde zich bij ons registeren. Wenst u geen informatie van Herenboeren Breda meer te ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken door een replay op dit bericht te sturen met als onderwerp: AFMELDEN. Wij halen u dan uit onze verzendlijst.

 

 

 

Deel dit bericht: